giới thiệu, quảng cáo công ty với người đại lý
câu, diễn đạt
1.プレゼンテーション する​​

Thảo luận, đóng góp