giới từ
1.じょし 「助詞」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRỢジョ
TỪ