giống cái và giống đực
câu, diễn đạt
1.しゆう 「雌雄」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HÙNGユウ
THƯ