giống như thật
câu, diễn đạt
1.ぴちぴち​​

Thảo luận, đóng góp