giữ bóng
danh từ
1.キープ​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ giữ bóng

1. người giữ bóng
ボールをキープする人