giũ sạch
động từ
1.はなす 「離す」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ giũ sạch

1. giũ sạch A khỏi B
AをBから離す

Kanji liên quan

LY