giữa người ủy thác với đại lý
1.ほんにんとだいりにん 「本人と代理人」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẠIダイ、タイ
NHÂNジン、ニン
BẢN,BỔNホン