giường hai tầng
câu, diễn đạt
1.にだんベッド 「二段ベッド」 [NHỊ ĐOẠN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHỊニ、ジ
ĐOẠNダン、タン