giúp đỡ cho vận động viên vừa mới đánh bóng
câu, diễn đạt
1.リリーフ​​

Thảo luận, đóng góp