góc cạnh
danh từ
1.アングル​​
phó từ
2.ごつごつ​​
tính từ
3.ごつごつ​​

Thảo luận, đóng góp