góc chiếu
danh từ
1.とうしゃかく 「投射角」 [ĐẦU XẠ GIÁC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

GIÁCカク
XẠシャ
ĐẦUトウ