góc hóng mát
danh từ
1.アルコーブ​​

Thảo luận, đóng góp