góc so le
danh từ
1.さっかく 「錯角」 [THÁC GIÁC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

GIÁCカク
THÁCサク、シャク