góc tù
danh từ
1.どんかく 「鈍角」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ góc tù

1. tam giác tù
鈍角三角形

Kanji liên quan

GIÁCカク
ĐỘNドン