gót chân
1.ヒール​​
danh từ
2.かかと 「踵」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ gót chân

1. gót chân nứt nẻ
ひび割れした踵