guồng máy
1.きかい 「機械」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CƠ,KY
GIỚIカイ