gương tủ đứng
câu, diễn đạt
1.すがたみ 「姿見」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KIẾNケン