hệ thống thành phố
câu, diễn đạt
1.ちょうそんせい 「町村制」 [ĐINH THÔN CHẾ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÔNソン
ĐINHチョウ
CHẾセイ