Hiệp ước chung về thuế quan và mậu dịch
câu, diễn đạt
1.ガット​​

Thảo luận, đóng góp