làm ơn đừng quá chú ý đến tôi!
danh từ
1.おかまいなく 「お構いなく」 [CẤU]​​
câu, diễn đạt
2.おかまいなく 「お構いなく」 [CẤU]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CẤUコウ