lệnh yêu cầu
danh từ
1.ちょうはつれい 「徴発令」 [TRƯNG PHÁT LỆNH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LỆNHレイ
TRƯNGチョウ、チ
PHÁTハツ、ホツ