mạch tích hợp quy mô siêu lớn
câu, diễn đạt
1.ちょうだいきぼしゅうせきかいろ 「超大規模集積回路」 [SIÊU ĐẠI QUY MÔ TẬP TÍCH HỒI LỘ]​​
2.ちょうちょうだいきぼしゅうせきかいろ 「超超大規模集積回路」 [SIÊU SIÊU ĐẠI QUY MÔ TẬP TÍCH HỒI LỘ]​​
3.ちょうちょうだいきぼしゅうせきかいろ 「超々大規模集積回路」 [SIÊU ĐẠI QUY MÔ TẬP TÍCH HỒI LỘ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KÉP
TÍCHセキ
SIÊUチョウ
モ、ボ
ĐẠIダイ、タイ
HỒIカイ、エ
TẬPシュウ
QUY,QUI
LỘロ、ル