nam chinh bắc phạt
câu, diễn đạt
1.なんせいほくばつ 「南征北伐」 [NAM CHINH BẮC PHẠT]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHẠTバツ、ハツ、カ、ボチ
CHINHセイ
BẮCホク
NAMナン、ナ