những rắc rối bên trong và ngoài nước
câu, diễn đạt
1.ないゆうがいかん 「内憂外患」 [NỘI ƯU NGOẠI HOẠN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NỘIナイ、ダイ
ƯUユウ
NGOẠIガイ、ゲ
HOẠNカン