những sản phẩm của các nước phía nam
câu, diễn đạt
1.なんぽうさん 「南方産」 [NAM PHƯƠNG SẢN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NAMナン、ナ
PHƯƠNGホウ
SẢNサン