nơi đón tiếp khách quý nước ngoài
danh từ
1.げいひんかん 「迎賓館」​​
câu, diễn đạt
2.げいひんかん 「迎賓館」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ nơi đón tiếp khách quý nước ngoài

1. Nơi đón tiếp khách quý nước ngoài ở Akasaka
赤坂迎賓館

Kanji liên quan

QUÁNカン
NGHÊNH,NGHINHゲイ
TÂNヒン