nội dung thảo luận trong hội nghị
danh từ
1.かいぎじこう 「会議事項」 [HỘI NGHỊ SỰ HẠNG]​​
câu, diễn đạt
2.かいぎじこう 「会議事項」 [HỘI NGHỊ SỰ HẠNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ nội dung thảo luận trong hội nghị

1. có nhiều nội dung thảo luận trong hội nghị
たくさんの会議事項
2. xây dựng sẵn chương trình nghị sự (nội dung thảo luận trong hội nghị)
あらかじめ会議事項を設定する
3. Chương trình nghị sự (nội dung thảo luận trong hội nghị) chi tiết
詳細な会議事項
4. Chương trình nghị sự (nội dung thảo luận trong hội nghị) đã được ấn định
決められた会議事項

Kanji liên quan

HỘIカイ、エ
SỰジ、ズ
HẠNGコウ
NGHỊ