ơn huệ triều đình
câu, diễn đạt
1.ちょうおん 「朝恩」 [TRIỀU ÂN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRIỀU,TRIÊUチョウ
ÂNオン