rơi vào tay
câu, diễn đạt
1.ひとでにわたる 「人手に渡る」 [NHÂN THỦ ĐỘ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHÂNジン、ニン
THỦシュ、ズ
ĐỘ