số tiền chênh lệch tăng giữa giá cổ phiếu thực tế với mệnh giá cổ phiếu
câu, diễn đạt
1.プレミアム​​

Thảo luận, đóng góp