sự bãi bỏ nạn mại dâm có giấy phép hành nghề
câu, diễn đạt
1.こうしょうぜんぱい 「公娼全廃」 [CÔNG XƯỚNG TOÀN PHẾ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CÔNGコウ、ク
PHẾハイ
TOÀNゼン
XƯỚNGショウ