sự cập nhật một phiên bản phần mềm
câu, diễn đạt
1.バージョンアップ​​

Thảo luận, đóng góp