sự khảo sát đặc biệt
câu, diễn đạt
1.とくそう 「特捜」 [ĐẶC SƯU]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẶCトク
SƯUソウ、シュ、シュウ