sự không một xu dính túi
câu, diễn đạt
1.としゅ 「徒手」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỒ
THỦシュ、ズ