sự làm gì đó không màng đến người khác lúc đó
câu, diễn đạt
1.マイペース​​

Thảo luận, đóng góp