sự tác động qua lại
danh từ
1.インタラクティブ​​
câu, diễn đạt
2.インタラクティブ​​

Thảo luận, đóng góp