sự tạc tượng
danh từ
1.ちょうこく 「彫刻」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐIÊUチョウ
KHẮCコク