sự tách chia
danh từ
1.スプリット​​

Thảo luận, đóng góp