sự tách hộ tịch
câu, diễn đạt
1.じょせき 「除籍」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỊCHセキ
TRỪジョ、ジ