sự tái tổ chức
danh từ
1.こうせい 「更生」​​
câu, diễn đạt
2.こうせい 「更生」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CANH,CÁNHコウ
SINHセイ、ショウ