sự tâm đắc
danh từ
1.とくい 「得意」​​
2.とくしん 「得心」 [ĐẮC TÂM]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÂMシン
Ý
ĐẮCトク