sự tắm ngoài trời
câu, diễn đạt
1.のてんぶろ 「野天風呂」 [DÃ THIÊN PHONG LỮ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIÊNテン
PHONGフウ、フ
ヤ、ショ
LỮロ、リョ