sự tâm thần
danh từ
1.きちがい 「気違い」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự tâm thần

1. bệnh viện tâm thần
気違い病院

Kanji liên quan

VI
KHÍキ、ケ