sự tạm thời cho nhân viên nghỉ việc vì thiếu việc...
câu, diễn đạt
1.レイオフ​​

Thảo luận, đóng góp