sự tấn công chế độ Mạc phủ
câu, diễn đạt
1.とうばく 「討幕」 [THẢO MẠC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THẢOトウ
MẠCマク、バク