sự tấn công đột ngột
câu, diễn đạt
1.ふいうち 「不意打ち」 [BẤT Ý ĐẢ]​​
2.ふいうち 「不意討ち」 [BẤT Ý THẢO]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẤTフ、ブ
Ý
THẢOトウ
ĐẢダ、ダアス