sự tán thành
danh từ
1.アグリーメント​​
2.アグレマン​​
3.おかまい 「お構い」 [CẤU]​​
4.かけつ 「可決」​​
5.きょだく 「許諾」​​
6.さんせい 「賛成」​​
7.せいさん 「成算」​​
8.ぜにん 「是認」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự tán thành

1. Trên 2/3 thành viên của 2 viện tán thành
衆参両院の総議員の3分の2以上の賛成
2. Cuộc bầu cử cuối cùng có 264 phiếu tán thành, 251 phiếu phản đối. Thực tế cần 267 phiếu tán thành
決選投票は賛成264票、反対251票で、可決には267票の賛成票が必要だった

Kanji liên quan

QUYẾTケツ
KHẢカ、コク
THÀNHセイ、ジョウ
NẶCダク
HỨAキョ
TOÁNサン
CẤUコウ
TÁNサン
THỊゼ、シ
NHẬNニン