sự tặng cho
danh từ
1.きふ 「寄付」​​
2.きふ 「寄附」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHÓ
KỲ
PHỤ