sự tăng giá dần dần
câu, diễn đạt
1.じりだか 「じり高」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CAOコウ