sự tăng giá trị
câu, diễn đạt
1.とうき 「騰貴」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

QUÝ,QUÍ
ĐẰNGトウ